BADANIA GRUNTÓW TO GWARANCJA SOLIDNEGO FUNDAMENTU!

Dokumentacja

 

Wykonujemy  szereg opracowań dotyczących warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanych lub istniejących obiektów, w tym:

  • opinie geotechniczne oraz dokumentacje badań podłoża gruntowego dla ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
  • dokumentacje pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • projekty robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych,
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • opinie i ekspertyzy techniczne (np. dotyczące przyczyn awarii budowlanych),
  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • odbiory zagęszczeń podłoży

Opinie geotechniczne

Nasza firma zajmuje się przygotowaniem opinii geotechnicznych zgodnie z wytycznymi norm:

  • Eurokod 7 – PN-EN 1997 – 1 „Projektowanie geotechniczne – część 1: Zasady ogólne”.
  • Eurokod 7 – PN-EN 1997 – 2 „Projektowanie geotechniczne – część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego”.

Dokonujemy klasyfikacji gruntów wg. PN-EN ISO 14688-1 „Badania geotechniczne – oznaczanie i klasyfikowanie gruntów, Część 1: Oznaczanie i opis”.

Określamy stopień skomplikowania warunków gruntowych i zaliczamy obiekt budowlany do odpowiedniej kategorii wg. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 – poz. 463 „W sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych

Pomagamy w doborze odpowiednich metod badawczych i niezbędnych badań laboratoryjnych.