BADANIA GRUNTÓW TO GWARANCJA SOLIDNEGO FUNDAMENTU!

Sprzęt

 

 

Wiercenia ręczne

 

Wiercenia ręczne wykonujemy zestawami firmy Eijkelkamp. Polega ono na pobieraniu prób gruntów za każdym obrotem świdra co około 20-30 cm i wraz ze zwiększeniem głębokości dokręcania żerdzi zestawu wiertniczego z jednoczesnym przesuwaniem ścisków obrotowych . Wiercenie to stosujemy w przypadku wykonywania płytkich otworów do około 3 m p.p.t, w celu rozpoznania ośrodka gruntowego pod niewielkie inwestycje. Metodę tą stosujemy również w przypadku wątpliwości co do przebiegu infrastruktury podziemnej. Podczas wierceń wykonujemy opis makroskopowy gruntu. Wiercenie to umożliwia  ustalenie profilu litologicznego, określenie  głębokości zwierciadła wód gruntowych oraz pobieranie próbek wody i gruntów o naturalnej wilgotności (NW) do dalszych badań laboratoryjnych.

 

 

Wiercenia udarowe metodą RKS

 

Wiercenia udarowe wykonujemy za pomocą ręcznego zestawu udarowego do poboru prób geologicznych firmy Geotool, Eijkelkamp. Wykorzystujemy tutaj młot udarowy Wacker bądź Cobra. Zestawy te są przeznaczone do wierceń w wielu rodzajach gruntów w tym twardych, żwirowo-piaszczystych, jak i również kamienistych. Zagłębiony pod wpływem udaru próbnik o długości 1 lub 2 m wyciągany jest przy pomocy hydraulicznej wyciągarki na powierzchnię terenu gdzie dokonuje się rozpoznania profilu gruntu. Zaletą metody RKS jest możliwość wierceń w trudno dostępnych miejscach czyli wykopy, zaułki, piwnice, wnętrza budynków. Stosujemy próbniki o średnicach Ø 36, 40, 50, 60 mm. Wiercenie to nie wymaga użycia płuczki, jest małoinwazyjne i szybkie. Zasięg głębokościowy metody zależny jest od rodzaju przewiercanych utworów i wynosi nawet do kilkunastu metrów. Wiercenie to umożliwia  ustalenie profilu litologicznego, określenie  głębokości zwierciadła wód gruntowych oraz pobieranie próbek wody i gruntów o naturalnej wilgotności (NW) do dalszych badań laboratoryjnych.

 

 

Wiercenia mechaniczne rdzeniowane

 

Wiercenia rdzeniowe wykonujemy wiertnicą Comacchio GEO Line 205 na podwoziu gąsienicowym. Wiercenie rdzeniowe polegają na odwiercaniu otworów cylindrycznych o różnych średnicach bez użycia udaru w celu pozyskania rdzeni. Wiercenie bez użycia udaru pomaga uniknąć pęknięcia lub pokruszenia rdzenia. Dysponujemy aparatem wrzutowym o średnicy 125 mm, co pozwala na uzyskanie rdzenia o średnicy 85 mm. Wiercenia rdzeniowane, będące bardziej zaawansowaną formą wierceń mechanicznych są szczególnie przydatne przy rozpoznaniu utworów skalistych, podłoża pod wielkogabarytowe inwestycje oraz w przypadku gdy zachodzi konieczność pobrania próby w postaci rdzenia. Wiercenia rdzeniowane są zalecane również przy badaniu osuwisk oraz dróg. Tego typu wiercenia pozwalają na ciągłą obserwację nienaruszonego profilu gruntowego. Wiercenia rdzeniowane znajdują swoje zastosowanie w geologii inżynierskiej i hydrogeologii. Wykonujemy wiercenia z zastosowaniem zarówno płuczki w postaci wody jak i z odpowiednimi komponentami. Wykonane otwory likwidujemy zgodnie ze sztuką.

 

 

Wiercenia mechaniczne nierdzeniowane

 

Wiercenia wykonujemy samojezdną wiertnicą hydrauliczną na podwoziu gąsienicowym. Wiercenia prowadzone są metodą okrętną przy użyciu świdra ślimakowego (tzw. szneka) z lub bez zastosowania rur okładzinowych. Dysponujemy sznekami zwykłymi o dwóch średnicach 75 i 110 mm. Wierceń tych używamy do rozpoznania profilu litologicznego do głębokości około 25 m p.p.t. Przy wierceniach metodą mechaniczną pobierane się próbki do analizy w laboratorium oraz dokonuje opisu makroskopowego gruntu. Oferujemy również pobieranie prób o nienaruszonej strukturze (NNS).

 

 

Wykonywanie sondowań dynamicznych (DPL, DPM, DPH)

 

Sondowania dynamiczne to metoda „ in-situ” do określenia parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów niespoistych oraz nasypowych, rozpoznanych podczas wierceń. W zależności od zamierzonej głębokości badania oraz napotkanych utworów wykorzystuje się sondowania dynamiczne: lekkie (DPL) ,średnie(DPM) i ciężkie (DPH). Metoda polega na określeniu oporu jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki sondy. Liczba uderzeń młota, potrzebna do zagłębienia sondy o stałą głębokość jest parametrem geotechnicznym. Sondowanie i rejestracja jego wyników są wykonywane w sposób ciągły, tak by rejestrowana wartość odpowiadała głębokości pomiaru.

Informacje uzyskane z sondowań dynamicznych wskazują stopień zagęszczenia gruntów niespoistych ID. Na postawie zależności zawartych w normie Eurokod, dla gruntów gruboziarnistych istnieje możliwość korelacji tej wartości z parametrem wytrzymałościowym gruntu jakim jest efektywny kąt tarcia wewnętrznego.

 

 

Wykonywanie sondowań CPT i CPTU

 

Badanie typu CPT polega na powolnym wciskaniu w grunt, pionowo, ze stałą prędkością, kolumny żerdzi zakończonej znormalizowaną końcówką składającą się ze stożka i cylindrycznej pobocznicy. Podczas zagłębiania dokonuje się pomiaru: oporu stożka i oporu tarcia gruntu o powierzchnię boczną tulei tarciowej. Badanie typu CPTU jest badaniem uzupełnionym pomiarem ciśnienia wody w porach gruntu. Sondowanie statyczne, zwłaszcza metodą CPTU, należy do badań najbardziej uniwersalnych i pozwalających na określenie dużej liczby parametrów ośrodka gruntowego. W zakresie wykonywań sondowań statycznych współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami. Interpretacje wyników przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi Eurokodu 7.

Sondowanie CPTU daje możliwość otrzymania m.in. następujących parametrów:

  • Stopień zagęszczenia ID
  • Stopień plastyczności IL
  • Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu cu(Su)
  • Efektywny kąta tarcia wewnętrznego f
  • Kohezja c
  • Edometryczny moduł ściśliwości Eoed

 

 

Badanie płytą dynamiczną

 

Płyta dynamiczna służy do badania dynamicznego modułu odkształcenia, który wykorzystuje się do oceny nośności oraz pośrednio do kontroli jakości zagęszczenia podłoża gruntowego. Płytę przykłada się do badanego miejsca na płasko. Następnie należy wykonać wstępne uderzenia obciążeniowe i w ten sam sposób przeprowadzić trzy uderzenia pomiarowe. W trakcie uderzenia płyta spada z wysokości około 70 cm na płytę obciążającą. Osiadanie podłoża jest przeliczane przez elektroniczny przyrząd na dynamiczny moduł odkształcenia podłoża (EvD w MN/m2). Odczyty zapisywane są rejestratorze w związku z czym na bieżąco  możemy stwierdzić, jakie jest zagęszczenie badanego podłoża. Badanie nie wymaga pojazdu obciążeniowego i jest bardzo szybkie. Całe badanie trwa kilka minut. Lekka płyta dynamiczna wykorzystywana jest do badania podłoża, którego grubość nie przekracza pół metra.

 

 

Badanie płytą VSS

 

Metoda VSS jest polową metodą oznaczania modułu odkształcenia nawierzchni podbudów i podłoży drogowych. Badanie płytą VSS polega na pomiarze pionowych odkształceń badanej warstwy pod wpływem nacisku statycznego. Obciążenie realizuje się skokowo, tj. co 0,05 MPa, aż do osiągnięcia 350 kPa. Następnie dokonuje się  stopniowego odciążenia (co 0,1 MPa), aby ponownie zadać obciążenie. W wyniku badania uzyskiwana jest wartość modułu odkształcenia pierwotnego E1, wtórnego E2 oraz wskaźnika odkształcenia I0.

 

 

Opróbowanie gruntów

 

Poza standardową ofertą poboru prób w czasie wierceń oferujemy także pobór prób gruntów i wód gruntowych do badań geośrodowiskowych w celu oznaczenia stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Poboru prób dokonuje akredytowany poborca prób zgodnie z wymogami Rozporządzenia MŚ (Dz.U.2016, poz.1395).

Oferujemy także pobory prób o nienaruszonej strukturze (NNS) przeznaczone do specjalistycznych badań laboratoryjnych.

 

 

Badania laboratoryjne

 

Oferujemy doradztwo w doborze niezbędnych badań laboratoryjnych. Badania laboratoryjne wykonujemy we współpracy ze sprawdzonym laboratorium mechaniki gruntów w oparciu o odpowiednie normy.

 

 

Instalacja piezometrów

 

Jako firma oferujemy także możliwość instalacji piezometrów.

Piezometry instaluje się w celu prowadzenia monitoringu  poziomu wód gruntowych. Otrzymane informacje pozwalają wyznaczyć kierunki spływu wód oraz określić miejsca w których zwierciadło wody gruntowej zalega płycej. Instalacja piezometrów jest szczególnie wskazana na terenach zagrożonych podtopieniami. Poziom wód podziemnych ma bardzo duży wpływ na cechy fizyczne gruntów.