BADANIA GRUNTÓW TO GWARANCJA SOLIDNEGO FUNDAMENTU!

Laboratorium

          Wykonanie geotechnicznych prac terenowych oraz laboratoryjne badania gruntów są nierozłącznym elementem solidnego fundamentu.

          Pierwszym krokiem badań jest analiza makroskopowa podczas, której określany jest wstępnie rodzaj, barwa i stan gruntu. Następnie dokonuje się oznaczeń parametrów fizycznych gruntu przy pomocy specjalistycznej aparatury laboratoryjnej.

          Pakiet badań występujący w naszej ofercie:

Badania podstawowe Badania chemiczne

Badania podstawowe

1Wilgotność naturalna
2Granice konsystencji (aparat Casagrande'a) - Norma PL - metoda 5 punktowa
 (w zestawie z wilgotnością naturalną)
3Granice konsystencji (aparat Casagrande'a) - metoda 1 punktowa  (w zestawie z wilgotnością naturalną)
4Granice konsystencji (Penetrometr stożkowy) -Norma ISO - metoda 5 punktowa (w zestawie z wilgotnością naturalną)
5Analiza granulometryczna -norma PL lub  ISO
6Analiza areometryczna
7Test Proctora (wilgotność optymalna)
8Oznaczenie wskaźnika pęcznienia - w Aparacie Wasiliewa 
9Badania edometryczne gruntów (Moduły ściśliwości) - norma PL
10Badania edometryczne gruntów (Moduły ściśliwości + krzywe konsolidacyjne do każdego przedziału obciążeń  pierwotnych) - norma PL
11badania edometryczne gruntów według normy ISO (Pakiet parametrów: moduły ściśliwości, krzywe konsolidacyjne, Cv, Cc, Cs, Cr, , prekonsolidacja . Dla gruntów nieorganicznych.
12Badania edometryczne gruntów według normy ISO (Pakiet parametrów: moduły ściśliwości, krzywe konsolidacyjne, Cv, Cc, Cs, Cr, C alfy, prekonsolidacja, dla gruntów organicznych (badanie trwa dłużej niż w przypadku gruntów nie organicznych)
13Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania (kąt i kohezja) - według normy PL, krótki czas konsolidacji ok 1 h
14Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania (kąt i kohezja) - według normy ISO, długi czas konsolidacji ok 24 h
15Gęstość objętościowa - metodą bezpośrednia 
16Oznaczenie części organicznych metodą straty masy podczas prażenia
17Badania agresywności wody względem betonu
18Badania agresywności gruntu względem betonu
19Wskaźnik piaskowy - norma PL lub EN
20Badanie powierzchni właściwej według normy PL
21Porowatość gruntu

Badania chemiczne

ParametrMetoda oznaczenia
AbsorbancjaPN-C-04572:1984
BarwaPN EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06P; Metoda D
MętnośćPN EN ISO 7027-1:2016-09 PN-79/C-04583.0
Potencjał redoxPN-ISO 11271:2007
Przewodność elektrolityczna właściwaPN-EN 27888:1999
TemperaturaPN-C-04574:1977
ZapachPN-72/C-04557
ArsenPN-C-84300-20:1993
AmoniakPN-ISO 7150-1:2002
Amoniak jonPN-C-04576-4
AntymonPN-C-04574:1991
Azot ogólnyPN-C-04576-14:1973
Azot KjeldahaPN-EN 25663:2001
Azot amonowyPN-ISO 5664:2002/ PN-ISO 7150-1:2002
Azot organicznyPN-C-04576-11:1973
Azot azotanowyPN-C-04576-08:1982/ PN-82/C-04576.08
Azot azotynowyPN-EN 26777:1999
BZTPN-EN 1899-1:2002 / PN-EN 1899-2:2002
BorPN-C-04563-01:1975
Brom, bromkiPN-C-04625-01:1976
ChZTPN-ISO 15705:2005 / PN-ISO 6060:2006
ChlorkiPN-ISO 9297:1994
Chlor wolnyPN-EN ISO 7393-2:2011
Chrom III, VIPN-EN ISO 18412:2007
Cyjankitest 8027 Hach Lange
Detergenty anionoweTest LCK 332 Hach Lange
Detergenty kationoweTest LCK 331 Hach Lange
Dwutlenek węgla wolnyPN-C-04547-01:1974
Fenole (indeks fenolowy)PN ISO 6439:1994 / test 8047 Hach Lange
Fluorkitest 8029 Hach Lange
Fosfor ogólnyPN EN ISO 6878:2006+Ap1:2012+Ap2:2012/ test 8114, 8048 Hach
FosforanyPN EN ISO 6878:2006+Ap1:2012+Ap2:2012/ test 8114, 8048 Hach
GermanPN-C-04555:1974
GlinPN-C-04605-02:1992
HydrazynaPN-C-04576-18:1979
Indeks nadmanganianowyPN-EN ISO 8467:2001
Indeks RyzynaraDIN 50930
JodkiPN-C-04599-01:1975
KadmPN-C-04560-01:1974 / PN-C-04560-01:1979/ PN-C-04560-01:1991
KaprolaktamPN-C-04556-00:1977 / PN-C-04556-01:1977 / PN-C-04556-02:1977
KrzemionkaPN-C-04567-02:1971 / PN-C-04567-09:1989
KwasowośćPN-90/C-04540.03+Az1:2003
MagnezPN-C-04554-4:1999 / PN-ISO 6059:1999
ManganPN-C-04590-03:1992
MiedźPN-C-04611-2:1994
MolibdenPN-C-04564:1992
NikielPN-C-04614-02:1991
pHPN EN ISO 10523:2012
OWOPN-EN 1484:1999 / TEST LCK Hach lange
SelenPN-C-04624-01:1976
SiarczanyPN-ISO 9280:2002
SiarczynyPN-C-04566-18:1974
SiarkowodórPN-C-04566-02:1982 / PN-C-04566-03:1982 
SiarczkiPN-C-04566-02:1982 / PN-C-04566-03:1982 
Sódmetoda własna
SrebroPN-C-04571:1993
Pozostałość po prażeniuPN-EN 12879:2004
RodankiPN-C-04566-08:1981
Sucha pozostałośćPN-EN 12880:2004
Straty przy prażeniuPN-EN 12879:2004
Substancje rozpuszczonePN-C-04541:1978 
TiosiarczanyPN-C-04566-15:1971
Tlen rozpuszczonyPN-EN ISO 5814:2013-04 /PN EN 25813:1997
Twardość wody ogólnaPN-ISO 6059:1999
Twardość wody węglanowaPN-ISO 6059:1999
WanadPN-C-04622-01:1976
WapńPN-ISO 6058:1999
WodorowęglanyPN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004
ZCl zapotrzebowanie chloruPN-C-04600-10:1989
ZasadowośćPN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004
ZawiesinyPN-EN 872:2007/Ap1:2007
Żelazo ogólnePN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06   PN-ISO 6332:2001 

 

Ocena klasy ekspozycji dotyczącej agresji chemicznej wody gruntowej i gruntu względem betonu wg normy PN-EN 2016-1+A1:2016-12
AW1ParametrMetoda oznaczenia
 Siarczany całkowite SO42-PN-ISO 9280
 pHmetoda wewnętrzna
 CO2 agresywnyPN-EN 13577
 Jon amonowy NH4+PN-C-04576-4
 Magnezprocedura wew. oparta na PN-ISO 6059
   
AG1ParametrMetoda oznaczenia
 Siarczany całkowite SO42-PN-ISO 9280
 Oznaczanie kwasowości gleby wg  Baumann-GullyPN-EN 16502
Oznaczenie całkowitej powierzchni właściwej (St) gruntów metodą sorpcji błękitu metylenowego wg normy PN-88 B-04481
CPWParametrMetoda oznaczenia
 WilgotnośćPN-88 B-04481
 Pojemność sorpcyjna gruntu
 Całkowita powierzchnia właściwa
Oznaczenie zawartości węglanów w glebie według normy PN-EN ISO 10693:2014-06
WEGParametrMetoda oznaczenia
 Suszenie i sianiePN-EN ISO 10693:2014-06
 Oznaczanie zawartości węglanów
Metoda badania stopnia kwasowości gleby według Baumann-Gully wg normy PN-EN 16502
KGParametrMetoda oznaczenia
 Suszenie i sianiePN-EN 16502
 Oznaczanie kwasowości gleby wg  Baumann-Gully
Oznaczenie zawartości wapnia w glebie wg normy DIN 18129:1996-11
WAGParametrMetoda oznaczenia
 Suszenie i sianieDIN 18129:1996-11
 Oznaczenie zawartości wapnia w glebie
Analiza chemiczna podłoża ogrodniczego 
POParametrMetoda oznaczenia
 Suszenie i sianiemetoda wewnętrzna
 pHmetoda wewnętrzna
 zasolenieBN-77-0520-12
 N-NO3metoda spektrofotometryczna
 metoda Egnera-Riehma
 Kmetoda Egnera-Riehma
 CaDIN 18129:1996-11
 Mgmetoda Schachtschabela
 Cl metoda Mohra
Ochrona materiałów metalowych przed korozją PN-EN 12501-1:2005
ParametrMetoda oznaczenia
CuPN-C-04611-2:1994

 

Oznaczenie miedzi w glebie wg normy PN-C-04611-2:1994
ParametrMetoda oznaczenia
CuPN-C-04611-2:1994